Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky GARDA TRAVEL

  1. Úvodní ustanovení

Práva a povinnosti mezi GARDA  TRAVEL s.r.o. – IČ 24226581, sídlem Kubelíkova 1224/42,    130 00 Praha 3 (dále jen pořadatel) jako poskytovatelem služeb a zákazníky definuje smlouva zprostředkování ubytování. ustanovením zákona č. 159/1999 Sb. a Občanského zákoníku 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jsou upraveny těmito „Všeobecnými podmínkami“.

 

  1. Zákazník

Zákazníkem může být fyzická osoba i právnická osoba (dále vždy jen „zákazník”). Pořadatel poskytuje služby všem zákazníkům bez omezení. v případě, že zákazník není občanem ČR, je povinen toto ohlásit kanceláři a případně respektovat omezení vyplývající z mezinárodního práva. Zákazník musí v den odjezdu na dovolenou dosáhnout 18-ti let. Osoby mladší 18–ti let se mohou pobytu zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu, případně musí prokázat, že jsou oprávněni sami smlouvu uzavřít. Zákazníkem se fyzická či právnická osoba stává až po vyplnění smlouvy a následným potvrzením ze strany pořadatele.

 

  1. Vznik smluvních vztahů

– Po přijetí nezávazné objednávky provede pracovník GardaTravel rezervaci ubytování. Rezervace je maximálně 5 dní, pokud není sjednáno jinak. Tato doba je sjednána vždy individuálně, reflektuje situaci na trhu. Blíží-li se kupříkladu služba (většinou ubytování) k vyprodání, rezervace se dává na dobu v řádu hodin či do druhého dne. Během rezervace je nutno pořadateli doručit vyplněnou smlouvu či její kopii a to tak, aby byla doručena do konce lhůty určené k rezervaci a v téže lhůtě uhradit zálohu, standardně 50% z celkové částky uvedené na smlouvě nebylo-li sjednáno jinak. Nestane-li se tak (odeslání smlouvy + platba zálohy) v termínu rezervace, může být rezervace zrušena. Pokud během lhůty určené k rezervaci zájemce doručí pořadateli podepsanou smlouvu a ta bude ze strany pořadatele potvrzena, dochází okamžikem potvrzení k uzavření smlouvy a ze zájemce se tímto okamžikem stává zákazník.

– Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na smlouvě. Smlouva nahrazuje potvrzení o zájezdu dle ustanovení § 2525 občanského zákoníku. Zákazník má po uzavření smlouvy právo na poskytnutí služeb, ve smlouvě uvedených. Zákazník, který je na smlouvě podepsán odpovídá pořadateli za úhradu ceny i za spolucestující. V případě, že zákazníkem je právnická osoba, odpovídá za úhradu celkové ceny za osoby ve smlouvě uvedené. Konkrétní fyzická osoba, která smlouvu za právnickou osobu podepsala, ručí pořadateli za uhrazení ceny všech služeb pro případ, že právnická osoba nesplní svoji povinnost.

– Zákazník vždy odpovídá za správné a úplné vyplnění identifikačních údajů jak u své osoby, tak u spolucestujících. Identifikačními údaji se rozumí minimálně u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a v některých případech i rodné číslo (zakoupení cestovního pojištění). U právnických osob název, sídlo a IČO. Zákazník dává uzavřením smlouvy pořadateli souhlas k použití jeho osobních údajů a k zasílání nabídek v budoucnosti.

-Dodatečné poznámky ve smlouvě – tedy služby, které nejsou za příplatek, mají pro pořadatele informativní nikoliv smluvní charakter. Jde například o „specifikování výhledu, pokoje u sebe či v určitém patře“

 

  1. CENA UBYTOVÁNÍ aJEHO ÚHRADA

-Ceny ubytování jsou cenami sjednanými dohodou mezi pořadatelem a zákazníkem a jsou písemně uvedeny v potvrzené „smlouvě”. Cenou za služby se rozumí cena, která je uvedena na smlouvě a potvrzena pořadatelem. Ceny obsahují DPH.

-Pořadatel může změnit cenu objednaných služeb nejpozději do 21. dne před zahájením pobytu v případě poklesu kursu české koruny vůči zahraničním měnám většímu než 10% (proti kursu české koruny vůči zahraničním měnám v den kalkulace cen tj. 01. 12. 2022) V takovém případě bude zákazník písemně informován do 21 dní před čerpáním první služby o jednostranném navýšení ceny a vyzván k doplatku základní ceny. Bude-li pořadatel nucen zvýšit cenu objednaných služeb za jiných než výše uvedených podmínek, bude zákazníkovi navržena změna smlouvy. Případné slevy, které jsou vyhlášeny pořadatelem po datu podpisu smlouvy, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

– Zákazník se zavazuje uhradit zálohu za rezervované služby ve výši 50% z celkové ceny smlouvy, není-li smluveno jinak (při uzavření smlouvy), nebo zaplatit celý pobyt (při objednávání pobytu ve lhůtě kratší než 30 dní před odjezdem), není-li uvedeno jinak. Doplatit je nutné nejpozději 30 dní před odjezdem. V případě, že doplatek nebude uhrazen v uvedeném termínu, je pořadatel oprávněn stornovat objednané služby s tím, že v platnost vstupují stornopodmínky uvedené na smlouvě. V případě, že zákazník z řad právnických osob bude platit fakturou, je nutné o vystavení faktury vyrozumět pořadatele před uzavřením smlouvy.

– Veškeré platby je možno provést hotově v kanceláři pořadatele. Platby, které zákazník hradí složenkami nebo převody z účtů, musí být označeny přiděleným variabilním symbolem. V případě, že zákazník uzavře smlouvu prostřednictvím smluvně zajištěného prodejce, tedy nikoliv přímo u pořadatele, je srozuměn s tím, že odpovídá s tímto prodejcem společně a nerozdílně za veškeré platby až do okamžiku připsání plateb na účet pořadatele.

– Pořadatel má vždy právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tyto služby vždy před jejich poskytnutím uhradit. Bez plného zaplacení zákazník neobdrží potřebné doklady na cestu

 

  1. Změny služeb, popř. programu, zrušení pobytu

V případě okolností, které pořadateli brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je pořadatel povinen provést odpovídající změny, popř. ubytování zrušit. Takovou změnu je pořadatel povinen sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Při zrušení ubytování ze strany pořadatele a při závažné změně programu, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu náhradního plnění. Veškeré nabízené ubytování je pečlivě vybíráno a odpovídajícím způsobem smluvně podloženo. Pokud dojde z důvodů hodných zvláštního zřetele (uzavření celého ubytovacího zařízení nebo jeho části z provozních důvodů, překnihování (overbooking) hotelu, snížení lůžkové kapacity hotelu v důsledku poruchy na instalacích, výpadek provozu v některé části hotelu, vytvoření složité dopravní situace místního či regionálního charakteru, uzavření některých objektů z důvodu manifestací, lokálních svátků) k některým nezbytným změnám, mají obě strany za to, že tyto změny nemají charakter porušení smluvních ujednání podle této smlouvy a nezakládají nárok na odstoupení od smlouvy nebo poskytnutí finanční či jiné kompenzace. Charakter těchto změn neumožňuje v některých případech zákazníky informovat před odjezdem na dovolenou a některé mohou být zapříčiněny okolnostmi, které jsou známy až v průběhu dovolené.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, pokud je tato změna provedena ze strany partnera pořadatele v místě pobytu a pokud pořadatel nemohl tuto změnu odvrátit. V takovém případě pořadatel zajistí ubytování, popř. stravování v jiném ubytovacím zařízení stejné, popř. vyšší úrovně. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dní od doručení oznámení o změnách (pokud jsou známy před odjezdem na dovolenou), má se za to, že s její změnou souhlasí. O zrušení dovolené je pořadatel povinen zákazníka písemně informovat nejpozději do 21 dní před zahájením pobytu. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu data a času příjezdu a odjezdu, jakož i na změnu trasy a programu z důvodu zásahu vyšší moci, mimořádných okolností, stávky, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolností, které nemohl ovlivnit. Pořadatel nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu.

 

  1. Změna smlouvy ze strany zákazníka

Pořadatel provede změnu smlouvy ze strany zákazníka pouze na základě písemného požadavku zákazníka. Bude-li mít tato změna za následek změnu termínu, místa pobytu, typu ubytování nebo druhu dopravy, je zákazník povinen zaplatit poplatek za překnihování. V případě, že zákazník požádá o změnu smlouvy více než 45 dnů před čerpáním první služby je poplatek za překnihování 400,- Kč/ osoba nebude-li dohodnuto jinak. Při změně smlouvy 44 a méně dnů před čerpáním první služby může být každá změna smlouvy posuzována jako stornování objednaných služeb, na které se vztahují stornopoplatky níže uvedené a jako uzavření smlouvy nové (nebude-li dohodnuto jinak). Při změně jména účastníka uhradí zákazník jednorázovou sazbu 200,- Kč/ osoba. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny služeb a úhrady nákladů, vzniklých se změnou zákazníka.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník může kdykoli odstoupit od smlouvy sepsané s pořadatelem pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je písemné oznámení doručeno pořadateli. Zrušením smlouvy z jakýchkoliv důvodů vstupují v platnost stornovací podmínky:

– 29 a více dní před zahájením pobytu: 20% z ceny objednaných služeb, nejméně však 1000,- Kč
– 22 – 28 dní před zahájením pobytu: 50% z ceny objednaných služeb, nejméně však 1000,- Kč
– 15 – 21 dní před zahájením pobytu: 80% z ceny objednaných služeb, nejméně však 1000,- Kč
–    0 – 14 dní před zahájením pobytu: 100% z ceny objednaných služeb

 

Stornopoplatky jsou splatné ihned a zákazník po jejich odečtení obdrží zbytek ze zaplacené částky. Do stanoveného počtu dnů se započítá den, kdy došlo ke stornování služeb, den poskytnutí první služby se nezapočítává. V případě stornování služeb ze závažných důvodů je zákazník chráněn pojištěním, které může uzavřít spolu s objednáním pobytu. V případě, že se rozhodne zákazník sám nečerpat dále objednané cestovní služby (byť i jen jednotlivě) v době kdy již začal čerpat (tedy např. první noc pobytu) je toto považováno oběma stranami za zrušení, resp. za odstoupení od smlouvy s tím, že zákazníkovi nevzniká jakýkoli nárok na vrácení částky za nečerpané služby (100% stornopoplatek).

 

7.POBYT
Pokud není uvedeno jinak, je pobyt zahájen ve sjednaný den po 14:00 hod, ukončení pobytu je ve sjednaný den do 10:00 hod. Po příjezdu je zákazník povinen prokázat se ubytovacím poukazem a při odjezdu uhradit všechny doobjednané služby (např.pobytovou taxu, objednané nápoje, záv.úklid…)

 

Zákazník je povinen během pobytu dodržovat ubytovací podmínky. Za případně sankce při nedodržování ubytovacího řádu nenese pořadatel pobytu zodpovědnost.

Závěrečný úklid – u ubytování hotelového typu je vždy závěrečný úklid zahrnut v základní ceně pobytu. U apartmánového ubytování však tomu tak vždy není. Informace o úklidu lze nalézt v části popisu „cena ne/zahrnuje/fakultativní příplatky. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně, případně lze jej zakoupit fakultativně – nikdy se úklid nevztahuje na kuchyňskou linku – tu je třeba zanechat v původním stavu – umýt nádobí či vynést odpadky se zde bere jako samozřejmost.

Vratná kauce – se skládá u většiny apartmánového ubytování, může být požadována v případě ubytování s domácím zvířetem. Výše kauce je různá a nelze ji ze strany pořadatele jakkoli regulovat. Kauce se vrací v poslední den pobytu za předpokladu dodržení stanovených podmínek (např.úklid apartmánu atp.)

Domácí zvířata – jsou povolena v některých ubytovacích kapacitách (vždy je vyznačeno v popisu), jejich pohyb je ale omezen ubytovatelem (hoteliérem /majitelem), jež ctí zákony, které pohyb zvířete upravují – nesmí např. k bazénu, do restaurace… účast zvířete na pobytu musí být zapsána v pobytové smlovuě.

Bazén – do některých bazénů je třeba mít svou vlastní koupací čepici (většinou vyžadována v ubytování typu kemp/villaggio. Fungování bazénu a jeho otevírací doby jsou zcela výhradně v režii hoteliéra a nelze je jakkoli ovlivnit. Většina bazénu je standardně otevřena od poloviny června do poloviny září, v mimosezoně je to vždy záležitost poptávky a počasí. V některých kapacitách, kde je více druhů bazénů je možné že i v sezoně nejsou otevřeny všechny současně – například vnitřní bazén je zavřený a funguje pouze venkovní a naopak. 

Parkoviště – je u většiny ubytování, pokud parkování u hotelu či residence chybí, je to napsáno v popisu ubytování. Kapacitu a bezpečnost parkoviště nemůže pořadatel nikterak garantovat a po ubytování nikterak nárokovat.

Internetové připojení – zdarma či za poplatek – jeho kvalitu, sílu signálu či cenu není schopna pořadatel jakkoli regulovat.

 

Ceny poskytnuté pořadateli zákazníkovi jsou uvedené bez dopravy. Pro přepravu používá zákazník dopravu vlastní. Během přepravy zákazníka vlastní dopravou nenese pořadatel za zákazníka a jeho majetek žádnou zodpovědnost.

 

  1. Reklamace

Neprobíhají-li cestovní služby dle sjednaných podmínek, může zákazník uplatnit své právo reklamace.

Zákazník je povinen reklamovat případné vady na ubytování a požadovat jejich odstranění. Reklamovat je nutné v době plnění služeb – tedy přímo na místě kontaktovat samotné ubytování, případně kontaktovat kancelář zprostředkovatele, který zjedná nápravu. Pokud zákazník nebude reklamovat případné nedostatečné služby na místě, vystavuje se riziku, že na zpětnou reklamaci po jeho návratu nebude brán zřetel.  Vyřízení reklamace spočívá v odstranění závady nebo doplnění služby, příp. poskytnutím náhradní služby

 

  1. Zpracování osobních údajů

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

1) GardaTravel s.r.o. má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. GardaTravel s.r.o. shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka (fyzické osoby): titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo popisné, obec, PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení, historii plateb, podpis.

2) Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, pojišťovny, apod.).

3) Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli).

4) Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.

Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na https://www.italie-garda.cz/gdpr/

 

  1. Platnost Všeobecných podmínek

Všeobecné podmínky platí pro všechny pobyty organizované GardaTravel s.r.o. Podpisem smlouvy zákazník prohlašuje, že je seznámen s těmito podmínkami a souhlasí s nimi. Podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2023.

 

Pořadatelem je:

Garda Travel, s r.o.

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3 – Vinohrady

 

 

Poštovní adresa/kancelář:

GARDA TRAVEL s.r.o.

Podbabská 17

160 00 Praha 6

 

IČ 24226581

DIČ CZ24226581